គន្លឹះ ៣ សំខាន់បំផុតសម្រាប់គំនិតឌីហ្សាញមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គម

គន្លឹះ ៣ សំខាន់បំផុតសម្រាប់គំនិតឌីហ្សាញមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមឌីជីថល ជាពិសេសក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ការរចនារូបភាពមួយដែលមានភាពទាក់ទាញបែប Professional ទាំងគោលការណ៍ និងអត្ថន័យ គឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីពាំនាំការគោលបំណងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកទៅដល់អ្នកមើលកើតមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការសម្រេចចិត្ដ។ ខាងក្រោមនេះ ជា ចំណុចដែលអ្នកឌីហ្សាញត្រូវដឹងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពក្នុងការឌីហ្សាញរូបភាព៖

១. ត្រូវមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អ

ក្នងការកសាងកេរ្ដី៍ឈ្មោះក្នុងអាជីវកម្មក្ដី ឬការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលក្ដីតាមរយៈការបង្កើតមាតិការូបភាព គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងដំណើរការត្រូវតែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អ បង្កើតបានជាលំហូរមួយដែលមានទិសដៅនៃគោលបំណងទីផ្សារដូចគ្នា។ បើនិយាយឱ្យស្រួលស្ដាប់ទៅការឌីហ្សាញត្រូវតែមានអ្នកជំនាញក្នុងបង្កើតរូបភាពមួយប្រកដដោយភាពទាក់ទាញដែលអាចធ្វើការទាក់ទងដោយអារម្មណ៍ជាមួយអ្នកមើល និងគោលដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយមួយនេះ។  

២. មានភាពឯករាជ្យ និងឯកជនភាពក្នុងការបង្កើតថ្មី

សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតគ្រឿងលើកទឹកចិត្ដថ្មីដែលជម្រុញអតិថិជនឱ្យឈានទៅរកកការផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្ដពីការពេញចិត្ដផលិតផល ឬសេវាទៅជាសម្រេចចិត្ដប្រើប្រាស់ និងមានការគាំទ្រតាមរយៈការចែករំលែកទៅកាន់បុគ្គលទីបីអំពីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

៣. ពេលមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការបង្កើតកំនិតថ្មី រក្សារការបង្កើតដែលដែលងាយយល់ ចៀសជាងបង្កើតអ្វីដែលស្មុគស្មាញ

កុំព្យាយាមក្នុងការបង្កើតមាតិការូបភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលមានភាពស្មុគស្មាញទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងការទំនាក់ទំនងស្វែងយល់អំពីអាជីវកម្ម ការចែករំលែកទៅកាន់មិត្ដភក្ដិ និងក្រុមគ្រួសារ ឬទំនាក់ទំនងទិញ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ បើអ្នកគាំងក្នុងការបង្កើតអ្វីថ្មី អ្នកអាចធ្វើវាបែបសាមញ្ញធម្មតាៗ តែបង្កើតឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។   ឯកសារយោងៈ www.socialmediatoday.com  

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue