ចេះរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យជាមួយ Chatbot

ក្រៅពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកមាន ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនោះ ការបង្កើត Chatbot លើ Platform Messenger ត្រូវការអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើត Bot នេះឡើង។ ការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុង Bot និងការសម្រេចចិត្តថាគួរតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពីចំណុចខាងក្នុង ឬចាប់ផ្ដើមពីចំណុចខាងក្រៅមក។ សំណួរដែលអ្នកគួរតែសួរខ្លួនឯង
  • តើអ្នកជំនាញ Chatbot ​របស់អ្នកអាចបង្កើត Bot មួយដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ឬអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើជាគោល ដើម្បីបង្កើតបានដែរឬទេ?
  • តើអ្នកជំនាញរបស់អ្នកពិតជាត្រូវការបង្កើត Content ដែរឬទេ? (ឧទាហរណ៍៖ វីដេអូ ក្រាហ្វិកឌីហ្សាញ ឬការសរសេរ Copywriting)
  • តើពួកគេមានទម្រង់បែបបទនៃបច្ចេកវិទ្យាណាមួយដែលអាចជួយអ្នកបង្កើត Bot បានឬទេ? ដោយផ្អែកអាស្រ័យលើបទពិសោធន៍របស់អ្នក អ្នកចាំបាច់គួរសួរទៅអ្នកជំនាញបង្កើត Bot របស់អ្នកអំពី “Chat Flow” និង ការប្រើប្រាស់ភាសាក្នុង Bot យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
  • តើអ្នកជំនាញបង្កើត Bot របស់អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការ Bot របស់អ្នកដែរឬទេ?
ប្រភព៖ www.facebookblueprint.com

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue