បង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើ Instagram Stories កាន់តែងាយស្រួល

បង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Stories

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Stories អាចដំណើរការបានដរាបណាអ្នកអាចដក់ឲ្យវាត្រូវគោលដៅអាជីវកម្មដែលអ្នកចង់បាន។

 

ជំហានទី ១

ចូលទៅកាន់ Ads Manager អ្នកអាចប្រើការបង្កើត Ads ដែលណែនាំអ្នកឬបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងតែម្តង។ ចុច Create។

 

ជំហានទី ២

ជ្រើសរើសការយល់ដឹងពីម៉ាក (Brand Awareness), Reach, Video Views, Conversions, App Installs, Lead Generation or Traffic objective.


ជំហានទី​៣

អនុវត្តតាមជំហានផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តការបង្កើតយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នករួចរាល់ចុច Confirm ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក។

 

Related post:

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម: Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។    Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។ Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd[...]

Continue