តើ Business Manager គឺជាអ្វី?

Business Manager ជួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបញ្ចូលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីផ្សារហ្វេសប៊ុកឆ្លងកាត់មុខជំនួញរបស់ពួកគេនិងជាមួយដៃគូខាងក្រៅ។ អ្នកអាចប្រើទម្រង់នេះដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បី៖

  • ដំណើរការនិងតាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក
  • គ្រប់គ្រងទំព័រនិងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក
  • ដាក់ទីភ្នាក់ងារឬដៃគូទីផ្សារដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

 

រក្សាការងារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

Business Manager គឺជាកន្លែងសំខាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដាច់ដោយឡែកពីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីអាជីវកម្មនិងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។

នរណាៗក៏អាចប្រើ​ Business Manager បានដែរ

អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងធំប្រើBusiness Manager ដើម្បីរៀបចំងព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅកន្លែងតែមួយ។ អ្នកអាចប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។

បង្កើត Business Manager ប្រសិនបើ៖

អាជីវកម្មរបស់អ្នកមានក្រុមទីផ្សារ៖ អ្នកមានមនុស្សច្រើននាក់ដែលធ្វើការលើទីផ្សាររបស់អ្នកឬគ្រប់គ្រងវត្តមានអាជីវកម្ម Facebook ឬ Instagram របស់អ្នក។

អ្នកគ្រប់គ្រងច្រើន៖ អ្នកគ្រប់គ្រង Facebook ឬ Instagram ច្រើនដូចជាទំព័រហ្វេសប៊ុក គណនីផ្សព្វផ្សាយ ឬកម្មវិធី។

អ្នកមានអ្នកលក់៖ អ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកលក់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទំព័រឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកប៉ុន្តែចង់អោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានសិទ្ធម្ចាស់ការត្រឹមត្រូវ។

អ្នកចង់អោយអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន៖ អ្នកចង់ស្នើសុំចូលទៅកាន់ទំព័រផ្សេងទៀត គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មវិធី ឬចែករំលែកជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត។

អ្នកចង់រក្សាសុវត្ថិភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នក៖ Business Manager មានការឧបករណ៍ការពារថ្មីដើម្បីជួយអ្នករក្សាការគ្រប់គ្រងពត៌មានបស់អ្នក។

 

Related post:

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម: Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។    Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។ Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd[...]

Continue