តើ Facebook ពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះ មុនអនុញ្ញាតអ្នកដំណើរការ Boost បាន?

តើ Facebook ពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះ មុនអនុញ្ញាតិឱ្យផុសរបស់អ្នក និងអាចដំណើរការ Boost បាន?

 

តើអ្នកមានដឹងទេថា មុនពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកអាចដំណើរការទៅបាននៅលើកម្មវិធី Facebook ឬ Instagram វាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមើលសិនក្នុងរយៈយូរ ឬ ឆាប់អាស្រ័យទៅលើប្រភេទមាតិការបស់អ្នក។ ហើយថា តើចំណុចណាខ្លះអាចមានបញ្ហា? ខាងក្រោមនេះជាចំណុចដែលនឹងត្រូវបានយកទៅត្រួតពិនិត្យ៖១. រូបភាព

 

តើ Facebook ពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះ មុនអនុញ្ញាតិឱ្យផុសរបស់អ្នក និងអាចដំណើរការ Boost បាន?

 

ចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងមាតិកាផ្សព្វផ្សាយមួយ គឺរូបភាព។ រូបភាព គឺជាមុខងារមួយដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក ដូច្នេះហើយទើបក្រុមហ៊ុន Facebook ចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលរូបភាពមាតិកាឱ្យប្រាកដថាត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន មុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ។


២. អក្សរ

 

តើ Facebook ពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះ មុនអនុញ្ញាតិឱ្យផុសរបស់អ្នក និងអាចដំណើរការ Boost បាន?


ចំណុចសំខាន់បន្ទាប់ពីរូបភាព គឺ អក្សរក្នុងរូបភាព ឬក្នុងការ Caption របស់អ្នក។ ការដាក់អក្សរមិនចេះតែដាក់តាមចិត្ដចង់នោះទេ ទាំងចំនួនអក្សរ និងអត្ថន័យរបស់វា។ បើចំនួនអក្សររបស់អ្នកច្រើនជាងការកំណត់របស់គោលការណ៍ ឬមានអត្ថន័យមិនស្រប (មានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ) វាជាកត្តាដែលធ្វើឱ្យមាតិការបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត។


៣. ការកំណត់

 

តើ Facebook ពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះ មុនអនុញ្ញាតិឱ្យផុសរបស់អ្នក និងអាចដំណើរការ Boost បាន?


ការកំណត់ គឺជាចំណុចស៊ីជម្រៅដែលអ្នកត្រូវយកចិត្ដទុកដាក់។ វាទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកបានរៀបចំបង្កើតផេកដំបូង និងការកំណត់នៅពេលដែលអ្នកដំណើរផ្សព្វផ្សាយ បើការកំណត់នោះមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាច្រើន ឬ ខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយនោះ វាក៏អាចជាមូលហេតុមួយដែរ។៤. ប្រភេទនៃការផ្សព្វផ្សាយ

 

តើ Facebook ពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះ មុនអនុញ្ញាតិឱ្យផុសរបស់អ្នក និងអាចដំណើរការ Boost បាន?


ចំណុចត្រង់វាការព័ន្ធទៅនឹងចំណុច ការកំណត់ដែរ។ អ្នកត្រូវប្រាកដថា ការកំណត់អតិថិជនរបស់អ្នក វាត្រូវនឹងប្រភេទនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ថា៖ អ្នកបង្កើតរូបភាព និងអក្សរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល ឬ សេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នក តែអ្នកបែរជាកំណត់មុខងារវាឱ្យផ្សព្វផ្សាយពីម៉ាកយីហោ (Like Page) ទៅវិញ។

 

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/policies/

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue