ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអាច Boost បាន ឬមិនបានអាស្រ័យលើការកំណត់កម្រិតអាយុអតិថិជន

នេះជាពេលវេលាដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌ និងការកំណត់ទៅលើអតិថិជនគោលដៅរបស់លោកអ្នកក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរនៅក្នុង Facebook Page ដែលវាអាស្រ័យទៅលើផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកកំពុងផ្សព្វផ្សាយ និងកម្រិតអាយុអតិថិជនរបស់អ្នក។

១. ស្រា (ជាតិអាកុល)

ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអាច Boost បាន ឬមិនបានអាស្រ័យលើការកំណត់កម្រិតអាយុអតិថិជន ស្រាជាប្រភេទផលិតផលដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទផលិតផលដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ Facebook Policy ដូចជាប្រភេទគ្រឿងញៀនទេ តែក៏មិនមែនមានន័យថា អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមអំពើចិត្ដនោះដែរ។ ស្រាដែលអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានលុះត្រាតែជាស្រាដែលមានចុះអញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ពីច្បាប់, បទបញ្ជា, និង លេខកូដឧស្សាហកម្មត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ប្រទេសនោះ។ ហើយចំពោះការកំណត់កម្រិតអាយុអតិថិជនវិញ ត្រូវធ្វើទៅតាមការកំណត់កម្រិតអាយុដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Facebook ដែលស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់របស់ប្រភេទនីមួយៗ។ ជាឧទាហរណ៍ៈ នៅប្រភេទកាណាដា និង ស៊ុយអែទ អ្នកអាចធ្វើការកំណត់អាយុចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំឡើង។

២. សេវាកម្មសុខភាព និងកាយសម្បទា

ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអាច Boost បាន ឬមិនបានអាស្រ័យលើការកំណត់កម្រិតអាយុអតិថិជន សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្ម ឬផលិតផលដើម្បីថែរក្សាសុខភាពដែលស្របច្បាប់ និងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវជាផ្លូវការ គឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ តែទោះត្រង់ថា ប្រសិនបើផលិតផល​ ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកមានរួមបញ្ចូលប្រភេទ វីតាមីន និង ប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ប៉ូវបន្ថែម អ្នកមិនអាចកំណត់អាយុអតិថិជនក្រោម ១៨ ឆ្នាំបានឡើយ។​ បើទោះបីជាអ្នកកំណត់ក្រោមនេះ ក៏ Facebook ប្ដូរការកំណត់នេះដោយស្វ័យប្រវតិ្ដទៅអាយុលើ ១៨ ឆ្នាំវិញដែរ។

៣. សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអាច Boost បាន ឬមិនបានអាស្រ័យលើការកំណត់កម្រិតអាយុអតិថិជន សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធី Credit Card របស់អង្គភាព ឬវិទ្យាស្ថានឥណទានប្រាក់កម្ចី ដូចជា ធនាគារធំៗ និងសកម្មភាពដែលជាប់ទាក់ទងនឹងធនាគារ អាចធ្វើការកំណត់ប្រភេទអាយុមនុស្សចាប់ត្រឹមពី​ ១៨ ឆ្នាំឡើងតែប៉ុនណោះ។ ហើយត្រូវប្រាកដថា រាល់លក្ខខណ្ឌ និងព័ត៌មានប្រតិបត្ដិការដែលពាក់ពន្ធត្រូវមានភាពត្រឹមត្រូវ។

៤. សេវាកម្មចាប់គូ

ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអាច Boost បាន ឬមិនបានអាស្រ័យលើការកំណត់កម្រិតអាយុអតិថិជន ចំពោះសេវាកម្មចាប់គូរវិញ គឺវាអាចត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត ឬអាចអនុញ្ញាតក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយវាអាស្រយ័ទៅលើការត្រួតពិនិត្យ និងការសម្រេចចិត្ដរបស់ Facebook។ ហើយសម្រាប់ការ Boost ផ្សព្វផ្សាយវិញ បើទោះបីជាសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតក៏ដោយ តែអ្នកនៅតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ Facebook តាមដំណាក់កាលៗដដែល។ ឯកសារយោង៖ www.facebookblueprint.com

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue