២ ហេតុផល ការរៀបចំផែនការ និងប្រតិបត្ដិការក្នុងដំណើរផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារតាម Facebook Page ពិតជាសំខាន់!!

ពាក្យថា “អភិវឌ្ឍដំណើរការ Facebook Page”នេះ វាពិតជាស៊ីជម្រៅមែនទែន ដែលអាជីវកម្មមួយត្រូវបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងគណនី Page ជាលក្ខខណ្ឌស្ដង់ដារនិងទាមទាញឱ្យមានអ្នកជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃ។ ទំាងនេះវារាប់បញ្ចូលទាំងផែនការ Facebook Page និងដំណើរការ Facebook Page។ ហើយខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងខ្លះពីចំណុចទាំងនេះ៖ ១. ដំឡើងប្រតិទិនដែលកែសម្រួលបាន៖  អ្នកត្រូវមានកាលវិភាគច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបចំឱ្យហើយនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវផុសក្នុងសប្ដាហ៍នីមួយៗ។ ធ្វើដូចនេះ វាអាចជួយសម្រួលសកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងជ្រើសទម្រង់មាតិកាដែលល្អដើម្បីធ្វើផុសបន្ដទៀត។ ២. ដំឡើងប្រតិទិនកាលវិភាគសកម្មភាព៖ បន្ទាប់ពីអ្នកបានរៀបចំកាលវិភាគដើម្បីផុសរួចហើយ ដល់ពេលដែលត្រូវដាក់ផែនការក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផុសមាតិការបស់អ្នក។ ធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងអាចជៀសវាងក្នុងការកក់ស្ទះការងារ និងមិនមានសម្ពាធច្រើនក្នុងគិត។ លោកអ្នកក៏អាចរៀបចំកាលវិភាគជាសកម្មភាពប្រចាំ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ឬ ប្រចាំខែក៏បាន ដោយប្រើកម្មវិធី Excel spreadsheet (មើលរូប) ឯកសាយោង៖ www.socialmediaexaminer.com

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue