តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

Englishអាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

តើអ្វីដែលធ្វើទីផ្សារត្រូវស្គាល់ពី B2B? ហើយការយល់ដឹង និងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្ដ B2B មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អាជីវកម្មជោគជ័យ?

១. ផ្សព្វផ្សាយមុខជំនាញសំខាន់ៗក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ដើម្បីហ៊ានទៅដល់ការសហការគ្នាជាដៃគូរផ្គត់ផ្គង់ អ្នកត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីមុនជំនាញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាសាធារណៈ ដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីមុខជំនាញក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។​

២. ផ្ដោតសំខាន់លើចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុង Facebook Live

ឥលូវនេះ ការប្រើប្រាស់ Facebook Live ជាមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពាំនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការងារមុនជំនាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីទាក់ទាញទៅដល់អាជីវករផ្សេងទៀតឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍មកវិញ។

៣. បង្កើតទស្សនៈវិស័យល្អដល់អតិថិជនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជកម្មក្នុង Facebook Ads

នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងបង្កើតការមើលឃើញពីគុណតម្លៃក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នូវការបង្កើតនូវការគិតល្អរបស់អតិថិជនវា នឹងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មដទៃចង់មានការសហការជាមួយដើម្បីឱ្យគេមើលឃើញថា ក្រុមហ៊ុនរបស់គេក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនុកចិត្ដផងដែរ។

Related post:

៣ វិធានការសម្រាប់អ្នកទីផ្សារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គម

កន្លងមកយើងបានដាក់ជូនលោកអ្នកនូវអត្ថបទយុទ្ធសាស្រ្ដជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាយសង្គមអនឡាញឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកើតមានបញ្ហា នៅតែមិនអាចជៀសវាងបាន ដូចនេះហើយថ្ងៃនេះ Plan-B នឹងដាក់ជូនលោកអ្នកលោកនូវអត្ថបទមួយបញ្ហាពីចំណាត់ការ និងវិធានការសម្រាប់វិបត្ដិដែលអាចកើតមានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញវិញម្ដង។​

Continue