ទម្លាប់អាក្រក់ ៤ យ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើអាជីវកម្ម

ទម្លាប់អាក្រក់ ៤ យ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើអាជីវកម្ម SEO
អ្នកជំនាញផ្នែកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម (Social Media Marketer) ជាច្រើន កំពុងតែព្យាយាមអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារដែលមានលក្ខខណ្ឌស៊ីជម្រៅនិងពិបាក ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន តែពួកគេបែរជាមានទម្លាប់អាក្រក់ទាំងអស់នេះទៅវិញ៖

១. ផ្ដោតសំខាន់តែចំនួន Followers

ទម្លាប់អាក្រក់ ៤ យ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើអាជីវកម្ម SEO ពិតណាស់ថា ការមានចំនួនអ្នក Followers ច្រើនជារឿងសំខាន់ចម្បងដែលអ្នកត្រូវធ្វើ តែពេលខ្លះចំនួនច្រើនគ្រាន់តែជាចំនួន តែមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តគាំទ្រពិតប្រាកដឡើយ នេះដោយសារតែអ្នកមិនបានយកចិត្ដទៅដាក់ខ្លាំងទៅលើប្រភេទអតិថិជន និងវិធីសាស្រ្ដក្នុងការទទួលបានចំនួនអ្នក Follower ពិតប្រាកដ។

២. និយាយតែពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ទម្លាប់អាក្រក់ ៤ យ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើអាជីវកម្ម SEO ការធ្វើយុទ្ធសាស្រ្ដផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ មិនមែនរាល់ពេលអ្នកតែងតែបាញ់តម្រង់ទៅតែគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នកនោះទេ។ អ្នកគួរតែមានរឿងផ្សេងលើកមកនិយាយក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដែលទាក់ទង ឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជុំវិញអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលគេហៅថា (PR= Public Relations) ។

៣. ខ្វះខាតក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ

ទម្លាប់អាក្រក់ ៤ យ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើអាជីវកម្ម SEO វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ ដែលអ្នកអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ដផ្សព្វផ្សាយដោយជោគជ័យទៅបានដោយមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបាន។ ផ្ដើមពីថាតើអ្នកអាចមានវិធីសាស្រ្ដទៅរកទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដោយវិធីណា? បន្ដទៅទៀត តើអ្នកមានជំនាញក្នុងការវិភាគទៅលើវាថាតើអ្នកត្រូវមានផែនការបន្ដទៀតបែបណាដោយផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលដែលទទួលបានជាក់ស្ដែង។

៤. គិតថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតែមួយ គឺគ្រប់គ្រាន់

  ទម្លាប់អាក្រក់ ៤ យ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើអាជីវកម្ម SEO វាមិនអាចជោគជ័យទៅបានឡើយ បើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតែមួយប្រភេទដើម្បីដំណើរការឃោសនាមុខជំនួញរបស់អ្នក។ ជាដំណោះស្រាយ អ្នកគួរតែមានមុខងារផ្សព្វផ្សាយក្នុងតាមបណ្ដាញអនឡាញបន្ថែមដូចជា បង្កើតគេហទំព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (high quality website) ឬ ក៏យុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារតាមអ៊ីម៉ែល (Email Marketing Strategy) ដោយមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកលើគោលដៅរួមមួយ។   ប្រភព៖ https://www.socialmediatoday.com/

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue