បើទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះទើបអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook បាន

បើទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះទើបអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook បាន
ជារួមទៅដោយសារតែ Facebook ជាកម្មវិធីជាលក្ខណៈសាកលដែលមានគោលដៅរឹតបន្ដឹងទំនាក់ទំនងសង្គមឱ្យកាន់តែប្រសើរ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងស្របច្បាប់ រាល់បញ្ហាបំពុលសង្គមទាំងអស់ត្រូវតែលុបបំបាត់ ជាពិសេសគ្រឿងញៀន ដូចនេះហើយទើប Facebook ចែងថា “រាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់មិនត្រូវលើកកម្ពស់ការលក់ ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឡើយ។ ចំពោះសកម្មភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលអាចផ្សព្វផ្សាយថា លុះតែ៖

• កម្មវិធីស្ដីពីវិធីសាស្រ្ដក្នុងការផ្ដាច់ការញៀនគ្រឿងញៀន
• យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
• កម្មវិធីពិភាក្សារជុំវិញបញ្ហា និងវិធានការក្នុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
• វិឌីអូអប់រំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន

ចំណុចត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាត


• ផ្សព្វផ្សាយលក់គ្រឿងញៀន
• សកម្មភាពជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
• ផ្សព្វផ្សាយពីឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿនញៀន

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន


(ឧទាហរណ៍ជារូបភាពសម្រាប់ចំណុចហាមឃាត់)
បើទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះទើបអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook បាន

បើទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះទើបអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook បាន

បើទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះទើបអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook បាន

ឯកសារយោង www.facebook.com

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue