ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញធ្វើអាជីវកម្មលើ Facebook អ្នកគួរយល់ដឹងចំណុចទាំង ១៦ នេះពី Facebook Blueprint

មិនថាអ្នកប្រើ Facebook ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្ដភក្ដិ មើលព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬសម្រាប់ហេតុផលណាមួយក៏ដោយ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅតែមានចំណុចដែលត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើកម្មវិធីមួយនេះតាមរយៈ Facebook Blueprint ដែរ ដើម្បីធានាឱ្យបានថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើទៅតាមផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកនឹងទទួលបានពី Facebook Blueprint ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមួយចំណុចដែរ ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក៖
 • Get started with Facebook
បង្ហាញអំពីការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ Facebook ដោយដឹងអំពីគោលបំណងនិងវិសាលភាពរបស់ Facebook។ Facebook Blueprint  
 • Get started with advertising
វិធីសាស្រ្ដ និងយុទ្ធសាស្រ្ដក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មតាម Facebookប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាព។ Facebook Blueprint  
 • Learn advanced buying option
រៀនអំពីប្រភេទ និងជម្រើសក្នុងការដាក់លក់ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម។ Facebook Blueprint  
 • Target the right audience
ការសិក្សាអំពីតម្រូវការ ប្រភេទ និងចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់អតិថិជនមុនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ។ Facebook Blueprint  
 • Build awareness:
វិធីសាស្រ្ដក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីម៉ាកយីហោអាជីវកម្មឱ្យមានគេស្គាល់ច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ Facebook Blueprint  
 • Drive consideration and Generate Leads:
វិធីសាស្រ្ដក្នុងការជម្រុញទឹកចិត្ដទស្សនិកជនឱ្យសម្រេចចិត្ដទិញផលិតឬសេវាកម្មតាមអនឡាញ។ Facebook Blueprint  
 • Promote my app:
វិធីសាស្រ្ដក្នុងការជម្រុញឱ្យទាញយកកម្មវិធី (Mobile application) របស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ Facebook Blueprint  
 • Increase online sales:
យុទ្ធសាស្រ្ដក្នុងការបង្កើនការលក់តាមអនឡាញ។ Facebook Blueprint  
 • Increase in-store sales:
យុទ្ធសាស្រ្ដក្នុងការបង្កើនការលក់នៅទីតាំងផ្ទាល់។ Facebook Blueprint  
 • Choose ad formats:
ទិចនិកក្នុងការជ្រើសរើសទម្រង់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ Facebook Blueprint  
 • Get creative inspiration:
វិធីសាស្រ្ដក្នុងការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។ Facebook Blueprint  
 • Manage ads:
វិធីសាស្រ្ដក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការវិភាគទៅការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ Facebook Blueprint  
 • Measure ad performance:
ការពិនិត្យមើលដំណើរការ និងលទ្ធផលដែលទទួលពីការផ្សព្វផ្សាយ។ Facebook Blueprint  
 • Learn about Messenger:
រៀនអំពីកម្មវិធីផ្ញើសារ​ Messenger។ Facebook Blueprint  
 • Learn about Instagram:
រៀនអំពីកម្មវិធី Instagram។ Facebook Blueprint  
 • Distribute and monetize content:
វិធីសាស្រ្ដក្នុងការបង្កើតមាតិកា (ការផុស, Live វីឌីអូ...ដើម) ឱ្យមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានភាពទាក់ទាញដល់អ្នកមើល។ Facebook Blueprint

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue